Holandés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

尊敬的先生,
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
很高兴可以为...做推荐
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
在他...时加入...,我和他初次认识
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我毫不犹豫为...写推荐信
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我很高兴能为...写推荐信
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...以...区别于其他人
... onderscheidde zich door ...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
他/她最大的才能在于...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
他/她拥有众多技能。
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
他/她能很好的处理各种责任。
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
他/她在...方面拥有广泛知识
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
他/她总是积极参加...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
他/她的主要职责是...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
他/她每周的工作包括...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
...总能高质量地按时完成工作。
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
我认为...应该被优先考虑,因为...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva