Polaco | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
很高兴可以为...做推荐
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
在他...时加入...,我和他初次认识
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我毫不犹豫为...写推荐信
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我很高兴能为...写推荐信
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Znam ... od... i jako... w...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...以...区别于其他人
...wyróżniał/-a się...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
他/她最大的才能在于...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
他/她拥有众多技能。
...posiada wiele różnych umiejętności.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
他/她能清楚地表达自己的想法。
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
他/她能很好的处理各种责任。
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
他/她在...方面拥有广泛知识
... posiada szeroką wiedzę...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
他/她总是积极参加...
Zawsze bierze czynny udział w...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
他/她的主要职责是...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
他/她每周的工作包括...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
...总能高质量地按时完成工作。
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
我认为...应该被优先考虑,因为...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva