Sueco | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
Bästa frun,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
很高兴可以为...做推荐
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
在他...时加入...,我和他初次认识
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我毫不犹豫为...写推荐信
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我很高兴能为...写推荐信
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...以...区别于其他人
... utmärkte sig genom att ...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
他/她最大的才能在于...
Hens största talang är / finns inom ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Hen är en kreativ problemlösare.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
他/她拥有众多技能。
Hen har en bred kompetens.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
他/她能很好的处理各种责任。
Hen hanterar ansvar väl.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
他/她在...方面拥有广泛知识
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
他/她总是积极参加...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
他/她的主要职责是...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
他/她每周的工作包括...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
...总能高质量地按时完成工作。
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
我认为...应该被优先考虑,因为...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva