Turco | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

尊敬的先生,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
Sayın Yetkili,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
Sayın Yetkililer,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
Yetkili makama,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
Sayın Ayşe Hanım,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sayın Lale Hanım,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
很高兴可以为...做推荐
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
在他...时加入...,我和他初次认识
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我毫不犹豫为...写推荐信
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我很高兴能为...写推荐信
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...以...区别于其他人
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
他/她最大的才能在于...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
他/她拥有众多技能。
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
他/她能清楚地表达自己的想法。
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
他/她能很好的处理各种责任。
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
他/她在...方面拥有广泛知识
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
... onun sıradışı özelliğidir.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
他/她总是积极参加...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
他/她的主要职责是...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
他/她每周的工作包括...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
...总能高质量地按时完成工作。
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
我认为...应该被优先考虑,因为...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva