Checo | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Distinguido Señor:
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Distinguida Señora:
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Distinguidos Señores:
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Apreciados Señores:
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
A quien pueda interesar
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Apreciado Sr. Pérez:
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Apreciada Srta. Pérez:
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Puedo recomendar abiertamente a X...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
X se distinguió por su...
... vynikal(a) v... .
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Su más considerable talento es...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
On/ona řeší problémy efektivně.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Tiene una amplia gama de habilidades.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
On/ona má obsáhnou znalost...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
On/ona je iniciativní v... .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Sus principales responsabilidades fueron...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Sus tareas diarias involucraban...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva