Polaco | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Distinguido Señor:
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Distinguida Señora:
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Distinguidos Señores:
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Apreciados Señores:
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
A quien pueda interesar
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Apreciado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Apreciada Srta. Pérez:
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znam ... od... i jako... w...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
X se distinguió por su...
...wyróżniał/-a się...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Su más considerable talento es...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Tiene una amplia gama de habilidades.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
... posiada szeroką wiedzę...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Zawsze bierze czynny udział w...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Sus principales responsabilidades fueron...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Sus tareas diarias involucraban...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva