Polaco | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Monsieur,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Madame,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Madame, Monsieur,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Madame, Monsieur
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Aux principaux concernés,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Mademoiselle Dupont,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
C'est avec plaisir que je recommande...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Znam ... od... i jako... w...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... se distingue par...
...wyróżniał/-a się...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Sa qualité principale est ...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Il/elle possède une large palette de compétences.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Il/elle communique ses idées clairement.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
... posiada szeroką wiedzę...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Il/elle participe activement dans...
Zawsze bierze czynny udział w...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Ses principales fonctions consistaient en...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva