Sueco | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Monsieur,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Madame,
Bästa frun,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Madame, Monsieur,
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Madame, Monsieur
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
C'est avec plaisir que je recommande...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... se distingue par...
... utmärkte sig genom att ...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Sa qualité principale est ...
Hens största talang är / finns inom ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Hen är en kreativ problemlösare.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Il/elle possède une large palette de compétences.
Hen har en bred kompetens.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Il/elle communique ses idées clairement.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Hen hanterar ansvar väl.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Il/elle participe activement dans...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Ses principales fonctions consistaient en...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva