Inglés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Geachte heer
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... onderscheidde zich door ...
...distinguished himself / herself by…
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
His / her greatest talent is / lies in…
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
He / she is a creative problem-solver.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
He / she has a broad range of skills.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
He / she handles responsibility well.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
He / she always takes an active role in… .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
His / her main responsibilities were…
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
His / her weekly tasks involved…
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva