Chino | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Tisztelt Uram!
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem/Uram!
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Tisztelt Uraim!
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Tisztelt Hölygem/Uram!
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Tisztelt Smith Úr!
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
很高兴可以为...做推荐
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
在他...时加入...,我和他初次认识
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
我毫不犹豫为...写推荐信
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
我很高兴能为...写推荐信
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...megkülönböztette magát a ...
...以...区别于其他人
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
A legnagyobb erőssége a ...
他/她最大的才能在于...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
... kreatív problémamegoldó
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
他/她拥有众多技能。
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
他/她能清楚地表达自己的想法。
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Jól kezeli a felelősséget is.
他/她能很好的处理各种责任。
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
他/她在...方面拥有广泛知识
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
... mindig aktív szerepet vállal a ...
他/她总是积极参加...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
他/她的主要职责是...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Heti feladatai magába foglalták a ...
他/她每周的工作包括...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...总能高质量地按时完成工作。
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
我认为...应该被优先考虑,因为...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Se usa para concluir una carta de referencia positiva