Checo | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Dear Sir,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...distinguished himself / herself by…
... vynikal(a) v... .
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
His / her greatest talent is / lies in…
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
He / she is a creative problem-solver.
On/ona řeší problémy efektivně.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
He / she has a broad range of skills.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
He / she communicates his / her ideas clearly.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
He / she handles responsibility well.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
On/ona má obsáhnou znalost...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
He / she always takes an active role in… .
On/ona je iniciativní v... .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
His / her main responsibilities were…
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
His / her weekly tasks involved…
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva