Danés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Kære fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jeg er begejstret for at være reference for...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...distinguished himself / herself by…
... adskilte sig selv ved at...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
His / her greatest talent is / lies in…
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
He / she is a creative problem-solver.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
He / she has a broad range of skills.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
He / she communicates his / her ideas clearly.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
He / she handles responsibility well.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Han / hun har en omfattende viden om... .
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
He / she always takes an active role in… .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
His / her main responsibilities were…
Hans / hendes ansvarområder var...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
His / her weekly tasks involved…
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva