Finlandés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Hyvä Rouva
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Hyvä Herra / Rouva
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...distinguished himself / herself by…
...erottautui hyvillä...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
His / her greatest talent is / lies in…
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
He / she is a creative problem-solver.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
He / she has a broad range of skills.
Hänellä on laajat taidot
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
He / she handles responsibility well.
Hän on luotettava henkilö
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hänellä on hyvä tietämys...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
He / she always takes an active role in… .
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
His / her main responsibilities were…
Hänen päävastuualueensa olivat...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
His / her weekly tasks involved…
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Se usa para concluir una carta de referencia positiva