Sueco | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Dear Sir,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Bästa frun,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
I am delighted to be called upon as a reference for…
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...distinguished himself / herself by…
... utmärkte sig genom att ...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
His / her greatest talent is / lies in…
Hens största talang är / finns inom ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
He / she is a creative problem-solver.
Hen är en kreativ problemlösare.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
He / she has a broad range of skills.
Hen har en bred kompetens.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
He / she handles responsibility well.
Hen hanterar ansvar väl.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
He / she always takes an active role in… .
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
His / her main responsibilities were…
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
His / her weekly tasks involved…
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva