Turco | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Dear Sir,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Sayın Yetkili,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Sayın Yetkililer,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Yetkili makama,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Sayın Lale Hanım,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
I am delighted to be called upon as a reference for…
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I first became acquainted with...in..., when he joined...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...distinguished himself / herself by…
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
His / her greatest talent is / lies in…
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
He / she is a creative problem-solver.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
He / she has a broad range of skills.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
He / she communicates his / her ideas clearly.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
He / she handles responsibility well.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... onun sıradışı özelliğidir.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
He / she always takes an active role in… .
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
His / her main responsibilities were…
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
His / her weekly tasks involved…
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva