Alemán | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Znam ... od... i jako... w...
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...wyróżniał/-a się...
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
...posiada wiele różnych umiejętności.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
... posiada szeroką wiedzę...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Zawsze bierze czynny udział w...
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva