Español | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Szanowny Panie,
Distinguido Señor:
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Szanowna Pani,
Distinguida Señora:
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Szanowni Państwo,
Distinguidos Señores:
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Szanowni Państwo,
Apreciados Señores:
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Szanowni Państwo,
A quien pueda interesar
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Szanowny Panie,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Szanowna Pani,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Znam ... od... i jako... w...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...wyróżniał/-a się...
X se distinguió por su...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Su más considerable talento es...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
...posiada wiele różnych umiejętności.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
... posiada szeroką wiedzę...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Zawsze bierze czynny udział w...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Sus principales responsabilidades fueron...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Sus tareas diarias involucraban...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva