Ruso | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Szanowny Panie,
Уважаемый...
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Szanowna Pani,
Уважаемая...
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Для меня честь давать рекомендации ...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Znam ... od... i jako... w...
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...wyróżniał/-a się...
... показал себя как...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Его/ее главным талантом является...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
...posiada wiele różnych umiejętności.
Круг его/ее умений очень широк
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
... posiada szeroką wiedzę...
Он/она хорошо разбирается в...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Zawsze bierze czynny udział w...
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Его/ее главными обязанностями было...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva