Coreano | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa frun,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
김철수님께 드립니다.
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
최수경님께 드립니다.
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
최수경님께 드립니다.
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
최수경님께 드립니다.
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Det glädjer mig att agera som referens för ...
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... utmärkte sig genom att ...
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Hens största talang är / finns inom ...
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Hen är en kreativ problemlösare.
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Hen har en bred kompetens.
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Hen hanterar ansvar väl.
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva