Inglés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa frun,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Det glädjer mig att agera som referens för ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... utmärkte sig genom att ...
...distinguished himself / herself by…
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Hens största talang är / finns inom ...
His / her greatest talent is / lies in…
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Hen är en kreativ problemlösare.
He / she is a creative problem-solver.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Hen har en bred kompetens.
He / she has a broad range of skills.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Hen hanterar ansvar väl.
He / she handles responsibility well.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
He / she always takes an active role in… .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
His / her main responsibilities were…
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
His / her weekly tasks involved…
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva