Portugués | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa frun,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Det glädjer mig att agera som referens för ...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... utmärkte sig genom att ...
... distinguiu-se por ...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Hens största talang är / finns inom ...
O seu maior talento é ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Hen är en kreativ problemlösare.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Hen har en bred kompetens.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Hen hanterar ansvar väl.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Suas principais responsabilidades eram...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva