Danés | Frases - Viajar | Salir a comer

Salir a comer - En la entrada

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_.
Para hacer una reservación.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.
Para pedir una mesa.
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Tager I imod kreditkort?
Para preguntar si puedes pagar con tarjeta de crédito.
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Tilbyder I vegetarmad?
Para preguntar si ofrecen platillos vegetarianos.
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Tilbyder I kosher mad?
Para preguntar si ofrecen platillos kosher.
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Tilbyder I halal mad?
Para preguntar si ofrecen platillos con alimentos halal.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.
Para explicar que te gustaría ver algún deporte mientras comes.

Salir a comer - Ordenar comida

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Må jeg se menuen, tak?
Para preguntar por el menú.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
Para decir al mesero/a que están listos para ordenar.
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Hvad på menuen kan du anbefale?
Para preguntar al mesero/a si puede sugerir algún platillo del menú.
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Er der en specialitet?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad.
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Er der en lokal specialitet?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad de esa localidad.
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?
Para explicar que eres alérgico/a a ciertos ingredientes.
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller kulhydrater?
Para preguntar si el platillo contiene azúcar o carbohidratos que puedan afectar tu diabetes.
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?
Para explicar al mesero/a que no comes ciertos alimentos.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
Para ordenar un platillo en específico.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
Para ordenar aperitivos.
沙拉(shālā)
Salat
platillo
汤(tāng)
suppe
platillo
肉(ròu)
kød
platillo
猪肉(zhūròu)
svinekød
tipo de carne
牛肉(niúròu)
oksekød
tipo de carne
鸡肉(jīròu)
kylling
tipo de carne
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Jeg vil gerne have mit kød er rødstegt/medium/gennemstegt.
Para decir al mesero/a cómo te gustaría que prepararan tu carne.
海鲜(hǎixiān)
alt godt fra havet
comida
鱼(yú)
fisk
comida
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
platillo
盐(yán)
salt
胡椒(hújiāo)
peber
芥末(jièmò)
sennep
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
brød
黄油(huángyóu)
smør
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
Para pedir que repongan tu bebida o alimento
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Tak, det er nok.
Para pedir al mesero/a que ya no sirva más comida/bebida
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
Para ordenar un postre.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Jeg vil gerne have ___, tak.
Para ordenar un postre.
冰淇淋(bīngqílín)
Is
postre
蛋糕(dàngāo)
kage
postre
巧克力(qiǎokèlì)
chokolade
postre
饼干(bǐnggān)
småkager
postre
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Nyd dit måltid!
Para desear a las personas que disfruten sus platillos.

Salir a comer - Ordenar bebidas

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.
Para ordenar bebidas.
带气的水(dài qì de shuǐ)
vand med brus
bebida
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
mineralvand
bebida
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
en øl
bebida
一瓶酒(yī píng jiǔ)
en flaske vin
bebida
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
en kaffe
bebida
一杯茶(yībēi chá)
en te
bebida
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?
Para preguntar por el contenido de la bebida.

Salir a comer - Pagar

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Vi vil gerne betale, tak.
Para explicar que deseas pagar la cuenta.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Vi vil gerne betale seperat.
Para explicar al mesero/a que cada persona se hará cargo de pagar su cuenta.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Jeg betaler for det hele.
Para explicar al mesero que tú pagarás la cuenta de todos.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
Para invitar a otra persona a comer. Tú pagarás todo.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Behold byttepengene.
Para decir al mesero/a que se quede con el cambio como propina.
太美味了!(tài měiwèile!)
Maden var udsøgt!
Para halagar la comida.
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Fortæl kokken om mine komplimenter!
Para decir cumplidos a la comida.

Salir a comer - Quejas

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mit mad er koldt.
Para quejarte porque la comida está demasiado fría.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Dette er ikke tilberedt ordentligt.
Para quejarte por la mala preparación de tu comida.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Dette har fået for meget.
Para quejarte porque la comida está demasiado cocida.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.
Para explicar que el platillo que te han dado no es el que tú ordenaste.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Denne vin smager af kork.
Para decir que el vino sabe mal porque ya lo habían descorchado con anterioridad.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.
Para quejarte por el tiempo de espera.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Drikken er ikke kold.
Para quejarte porque la bebida no está suficientemente fría.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Min drink smager underlig.
Para decir que tu bebida tiene un sabor extraño.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Jeg bestilte min drink uden is.
Para explicar que te sirvieron una bebida con hielo cuando pediste una sin el mismo.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Der mangler en ret.
Para explicar que tu orden está incompleta.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Dette er ikke rent.
Para explicar que tu plato/cubietos/vaso no está limpio.

Salir a comer - Alergias

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Er der___i dette?
Para preguntar si cierto platillo contiene ingredientes a los que eres alérgico/a.
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Kan du venligst tilberede retten uden ____?
Para preguntar si pueden preparar el platillo sin los ingredientes a los que eres alérgico/a.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde min medicin i min taske/lomme!
Para informar a la gente que tienes alergias y que te pueden administar las medicinas en una emergencia.
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nødder/peanuts
Alergia a alimentos
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamfrø/solsikkefrø
Alergia a alimentos
鸡蛋(jīdàn)
æg
Alergia a alimentos
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
Alergia a alimentos
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Mel/hvede
Alergia a alimentos
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Mælk/laktose/mælkeprodukter
Alergia a alimentos
面筋(miànjīn)
gluten
Alergia a alimentos
豆类(dòu lèi)
soja
Alergia a alimentos
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminous planter/bønner/ærter/majs
Alergia a alimentos
蘑菇(mógū)
Champignon
Alergia a alimentos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frugt/kiwi/kokos
Alergia a alimentos
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
purløg/løg/hvidløg
Alergia a alimentos
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Alergia a alimentos