Holandés | Frases - Viajar | Salir a comer

Salir a comer - En la entrada

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_ om _[tijdstip]_.
Para hacer una reservación.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Een tafel voor _[number of people]_ graag.
Para pedir una mesa.
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Neemt u creditcards aan?
Para preguntar si puedes pagar con tarjeta de crédito.
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Heeft u ook vegetarische opties?
Para preguntar si ofrecen platillos vegetarianos.
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Heeft u ook kosher eten?
Para preguntar si ofrecen platillos kosher.
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Heeft u ook halal eten?
Para preguntar si ofrecen platillos con alimentos halal.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de ___wedstrijd kijken.
Para explicar que te gustaría ver algún deporte mientras comes.

Salir a comer - Ordenar comida

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Mag ik de kaart?
Para preguntar por el menú.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Pardon. We willen graag bestellen.
Para decir al mesero/a que están listos para ordenar.
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Wat kunt u me van de kaart aanraden?
Para preguntar al mesero/a si puede sugerir algún platillo del menú.
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Is er een specialiteit van het huis?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad.
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Is er een specialiteit van de regio?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad de esa localidad.
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?
Para explicar que eres alérgico/a a ciertos ingredientes.
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?
Para preguntar si el platillo contiene azúcar o carbohidratos que puedan afectar tu diabetes.
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?
Para explicar al mesero/a que no comes ciertos alimentos.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Ik wil graag de _[gerecht]_.
Para ordenar un platillo en específico.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
We willen graag wat aperitiefjes bestellen.
Para ordenar aperitivos.
沙拉(shālā)
salade
platillo
汤(tāng)
soep
platillo
肉(ròu)
vlees
platillo
猪肉(zhūròu)
varkensvlees
tipo de carne
牛肉(niúròu)
rundvlees
tipo de carne
鸡肉(jīròu)
kip
tipo de carne
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.
Para decir al mesero/a cómo te gustaría que prepararan tu carne.
海鲜(hǎixiān)
zeevruchten
comida
鱼(yú)
vis
comida
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
platillo
盐(yán)
zout
胡椒(hújiāo)
peper
芥末(jièmò)
mosterd
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
brood
黄油(huángyóu)
boter
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Ik wil graag nog een glas alstublieft!
Para pedir que repongan tu bebida o alimento
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Dankuwel, dat is genoeg.
Para pedir al mesero/a que ya no sirva más comida/bebida
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
We willen graag desserts bestellen.
Para ordenar un postre.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Ik wil graag de ___.
Para ordenar un postre.
冰淇淋(bīngqílín)
IJs
postre
蛋糕(dàngāo)
taart
postre
巧克力(qiǎokèlì)
chocolade
postre
饼干(bǐnggān)
koekjes
postre
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Eet smakelijk!
Para desear a las personas que disfruten sus platillos.

Salir a comer - Ordenar bebidas

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Ik wil graag _[drankje]_.
Para ordenar bebidas.
带气的水(dài qì de shuǐ)
een water met prik
bebida
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
een water zonder prik
bebida
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
een biertje
bebida
一瓶酒(yī píng jiǔ)
een fles wijn
bebida
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
een koffie
bebida
一杯茶(yībēi chá)
een thee
bebida
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
Para preguntar por el contenido de la bebida.

Salir a comer - Pagar

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
We willen graag betalen.
Para explicar que deseas pagar la cuenta.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
We willen graag apart betalen.
Para explicar al mesero/a que cada persona se hará cargo de pagar su cuenta.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Ik betaal alles.
Para explicar al mesero que tú pagarás la cuenta de todos.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Ik trakteer op lunch/avondeten.
Para invitar a otra persona a comer. Tú pagarás todo.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Hou het wisselgeld maar.
Para decir al mesero/a que se quede con el cambio como propina.
太美味了!(tài měiwèile!)
Het eten was verrukkelijk!
Para halagar la comida.
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Mijn complimenten aan de kok!
Para decir cumplidos a la comida.

Salir a comer - Quejas

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mijn eten is koud.
Para quejarte porque la comida está demasiado fría.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Dit is niet goed gaar.
Para quejarte por la mala preparación de tu comida.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Dit is te gaar.
Para quejarte porque la comida está demasiado cocida.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.
Para explicar que el platillo que te han dado no es el que tú ordenaste.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
De wijn heeft kurk.
Para decir que el vino sabe mal porque ya lo habían descorchado con anterioridad.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
Para quejarte por el tiempo de espera.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Dit drankje is niet koud.
Para quejarte porque la bebida no está suficientemente fría.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Mijn drankje smaakt vreemd
Para decir que tu bebida tiene un sabor extraño.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Ik had drinken zonder ijs besteld.
Para explicar que te sirvieron una bebida con hielo cuando pediste una sin el mismo.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Er mist een gerecht.
Para explicar que tu orden está incompleta.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Dit is niet schoon.
Para explicar que tu plato/cubietos/vaso no está limpio.

Salir a comer - Alergias

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Zit hier ___ in?
Para preguntar si cierto platillo contiene ingredientes a los que eres alérgico/a.
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?
Para preguntar si pueden preparar el platillo sin los ingredientes a los que eres alérgico/a.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan medicijnen uit mijn tas/zak!
Para informar a la gente que tienes alergias y que te pueden administar las medicinas en una emergencia.
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noten/pinda's
Alergia a alimentos
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamzaad/zonnebloempitten
Alergia a alimentos
鸡蛋(jīdàn)
ei
Alergia a alimentos
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen
Alergia a alimentos
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
meel/tarwe
Alergia a alimentos
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
melk/lactose/zuivel
Alergia a alimentos
面筋(miànjīn)
gluten
Alergia a alimentos
豆类(dòu lèi)
soja
Alergia a alimentos
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
peulvruchten/bonen/erwten/mais
Alergia a alimentos
蘑菇(mógū)
champignons/paddestoelen
Alergia a alimentos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruit/kiwi/kokosnoot
Alergia a alimentos
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
bieslook/ui/knoflook
Alergia a alimentos
酒精(jiǔjīng)
alcohol
Alergia a alimentos