Tailandés | Frases - Viajar | Compras

Compras - Básico

您有___?(nín yǒu ___?)
คุณมี____หรือเปล่า? (Khun me___rue plao?)
Para preguntar por un artículo en especial.
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samard ha___dai tee nhai?)
Para preguntar por la ubicación de un artículo en específico.
多少钱?(duōshǎo qián?)
อันนี้ราคาเท่าไร? (Un-nee raka tao rai?)
Para preguntar el precio de un objeto/artículo.
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้หรือเปล่า? (Khun mee arai tee took kwa nee rue plao?)
Para preguntar por un objeto/artículo más barato.
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
คุณเปิดหรือปิดกี่โมง? (Khun perd pid kee mong?)
Para preguntar el horario en que abren o cierran un lugar.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
ฉันแค่ดูๆทั่วไปเฉยๆ (Chan kae doo tua pai choey choey.)
Informar al encargado de ventas que sólo estás echando un vistazo y que no necesitas ayuda.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
ฉันจะซื้ออันนี้ (Chan ja sue un nee.)
Para informar tu decisión de compra.
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
ฉันจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือเปล่า? (Chan jai parn but credit dai rue plao?)
Para preguntar si aceptan tarjeta de crédito en las tiendas.
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
ฉันขอใบเสร็จได้ไหม? (Chan kor bai-sed dai mai?)
Para pedir el recibo de pago.
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
ฉันขอถุงได้ไหม? (Chan kor toong dai mai?)
Para pedir por una bolsa.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
ฉันต้องการคืนของ (Chan tong karn kuen kong.)
Para explicar que quieres regresar un artículo.

Compras - Ropa

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
ฉันขอลองใส่อันนี้ได้ไหม? (Chan kor long sai un-nee dai mai?)
Para preguntar si te puedes probar una prenda.
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
ห้องลองอยู่ที่ไหน? (Hong long yu tee nhai?)
Para preguntar por la ubicación de los probadores.
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
คุณมีแบบนี้ไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee bab nee size___ rue plao?)
Para preguntar por el tamaño de una prenda en específico.
…小号?(…xiǎo hào?)
...เล็ก? (lek?)
Talla de prenda
…中号?(…zhōng hào?)
...กลาง? (klang?)
Talla de prenda
…大号?(…dà hào?)
... ใหญ่? (yai?)
Talla de prenda
…加大号?(…jiā dà hào?)
...ไซส์เอ็กซ์แอล? (XL?)
Talla de prenda
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
คุณมีรองเท้าคู่นี้ในไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee rong tao ku nee nai size___ rue plao?)
Para preguntar por el tamaño de los zapatos.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
มันเล็กเกินไป (Mun lek gern pai.)
Para explicar que la prenda es demasiado pequeña.
这太大了。(zhè tài dàle.)
มันใหญ่เกินไป (Mun yai pai.)
Para explicar que la prenda está muy grande.
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
ฉันใส่แล้วดูดีไหม? (Chan sai laew doo dee mai?)
Para preguntar la opinión acerca de cómo luce una prenda en ti.

Compras - Regatear

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
ชิ้นนี้ ฉันให้คุณ___. (Chan hai khun___.)
Para sugerir un precio inicial.
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
นั่นแพงเกินไป! (Nun pang gern pai!)
Rechazar un precio porque es muy caro.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
ฉันเห็นชิ้นนี้ในราคา_[ราคา]_ที่อื่น. (Chan hen chin nee nai raka____tee auen.)
Para referirte a un precio más bajo en otro lugar.
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[ราคา]_ นั้นเป็นออฟเฟ่อร์สุดท้ายของฉัน (_[amount]_nun pen offer sud tai kong chan.)
Para establecer una oferta final.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
ถ้าอย่างนั้นฉันไม่สนใจ (Ta yang nun chan mai son jai.)
Para mostrar desinterés.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
งั้นฉันจะไปดูที่อื่น (Ngun chan ja pai doo tee auen.)
Para amenazar con dejar el lugar y mostrar desinterés.
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
ฉันไม่มีตังค์! (Chan mai me tung!)
Rechazar un precio diciendo que no tienes el dinero suficiente.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
นั่นมันเกินงบที่ฉันตั้งเอาไว้ แต่ฉันจะซื้อ (Nun mun gern ngob tee chan tung aow wai tae chan ja sue.)
Para aceptar un acuerdo con un poco remordimiento.