Chino | Frases - Viajar | Compras

Compras - Básico

คุณมี____หรือเปล่า? (Khun me___rue plao?)
您有___?(nín yǒu ___?)
Para preguntar por un artículo en especial.
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samard ha___dai tee nhai?)
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Para preguntar por la ubicación de un artículo en específico.
อันนี้ราคาเท่าไร? (Un-nee raka tao rai?)
多少钱?(duōshǎo qián?)
Para preguntar el precio de un objeto/artículo.
คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้หรือเปล่า? (Khun mee arai tee took kwa nee rue plao?)
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Para preguntar por un objeto/artículo más barato.
คุณเปิดหรือปิดกี่โมง? (Khun perd pid kee mong?)
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Para preguntar el horario en que abren o cierran un lugar.
ฉันแค่ดูๆทั่วไปเฉยๆ (Chan kae doo tua pai choey choey.)
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Informar al encargado de ventas que sólo estás echando un vistazo y que no necesitas ayuda.
ฉันจะซื้ออันนี้ (Chan ja sue un nee.)
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Para informar tu decisión de compra.
ฉันจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือเปล่า? (Chan jai parn but credit dai rue plao?)
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Para preguntar si aceptan tarjeta de crédito en las tiendas.
ฉันขอใบเสร็จได้ไหม? (Chan kor bai-sed dai mai?)
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Para pedir el recibo de pago.
ฉันขอถุงได้ไหม? (Chan kor toong dai mai?)
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Para pedir por una bolsa.
ฉันต้องการคืนของ (Chan tong karn kuen kong.)
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Para explicar que quieres regresar un artículo.

Compras - Ropa

ฉันขอลองใส่อันนี้ได้ไหม? (Chan kor long sai un-nee dai mai?)
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Para preguntar si te puedes probar una prenda.
ห้องลองอยู่ที่ไหน? (Hong long yu tee nhai?)
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Para preguntar por la ubicación de los probadores.
คุณมีแบบนี้ไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee bab nee size___ rue plao?)
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Para preguntar por el tamaño de una prenda en específico.
...เล็ก? (lek?)
…小号?(…xiǎo hào?)
Talla de prenda
...กลาง? (klang?)
…中号?(…zhōng hào?)
Talla de prenda
... ใหญ่? (yai?)
…大号?(…dà hào?)
Talla de prenda
...ไซส์เอ็กซ์แอล? (XL?)
…加大号?(…jiā dà hào?)
Talla de prenda
คุณมีรองเท้าคู่นี้ในไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee rong tao ku nee nai size___ rue plao?)
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Para preguntar por el tamaño de los zapatos.
มันเล็กเกินไป (Mun lek gern pai.)
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Para explicar que la prenda es demasiado pequeña.
มันใหญ่เกินไป (Mun yai pai.)
这太大了。(zhè tài dàle.)
Para explicar que la prenda está muy grande.
ฉันใส่แล้วดูดีไหม? (Chan sai laew doo dee mai?)
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Para preguntar la opinión acerca de cómo luce una prenda en ti.

Compras - Regatear

ชิ้นนี้ ฉันให้คุณ___. (Chan hai khun___.)
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Para sugerir un precio inicial.
นั่นแพงเกินไป! (Nun pang gern pai!)
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Rechazar un precio porque es muy caro.
ฉันเห็นชิ้นนี้ในราคา_[ราคา]_ที่อื่น. (Chan hen chin nee nai raka____tee auen.)
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Para referirte a un precio más bajo en otro lugar.
_[ราคา]_ นั้นเป็นออฟเฟ่อร์สุดท้ายของฉัน (_[amount]_nun pen offer sud tai kong chan.)
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Para establecer una oferta final.
ถ้าอย่างนั้นฉันไม่สนใจ (Ta yang nun chan mai son jai.)
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Para mostrar desinterés.
งั้นฉันจะไปดูที่อื่น (Ngun chan ja pai doo tee auen.)
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Para amenazar con dejar el lugar y mostrar desinterés.
ฉันไม่มีตังค์! (Chan mai me tung!)
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Rechazar un precio diciendo que no tienes el dinero suficiente.
นั่นมันเกินงบที่ฉันตั้งเอาไว้ แต่ฉันจะซื้อ (Nun mun gern ngob tee chan tung aow wai tae chan ja sue.)
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Para aceptar un acuerdo con un poco remordimiento.