Chino | Frases - Viajar | Computadora

Computadora - Inicio

Copy
复制(fùzhì)
Cut
剪切(jiǎn qiè)
Paste
粘贴(zhāntiē)
Bold
粗体(cū tǐ)
Italic
斜体(xiétǐ)
Underline
下划线(xiàhuáxiàn)
Font
字体(zìtǐ)
Font Size
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Filter
筛选(shāixuǎn)
Sort A to Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Cell
单元格(dānyuán gé)
Format Painter
格式刷(géshì shuā)
Fill
填充(tiánchōng)
Borders
边缘(biānyuán)

Computadora - Botones de Office

New
新建(xīnjiàn)
Open
打开(dǎkāi)
Save
保存(bǎocún)
Save as
另存为(lìngcún wèi)
Print
打印(dǎyìn)
Undo
撤销(chèxiāo)
Redo
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Insert
插入(chārù)
Delete
删除(shānchú)
Rename
重命名(chóng mìngmíng)
Replace
替换(tìhuàn)
Close
关闭(guānbì)
Cancel
取消(qǔxiāo)
Row
行(háng)
Column
栏(lán)
Print Preview
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Minimize
最小化(zuìxiǎo huà)
Restore
恢复(huīfù)

Computadora - Insertar

Table
表格(biǎogé)
Picture
图片(túpiàn)
Chart
图表(túbiǎo)
Text Box
文本框(wénběn kuāng)
Header & Footer
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Shape
形状(xíngzhuàng)
Page Break
分页符(fēnyè fú)

Computadora - Diseño de página

Tab
标签(biāoqiān)
Margins
页边距(yè biān jù)
Set Print Area
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)

Computadora - Referencias

Insert Footnote
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Insert Index
插入索引(chārù suǒyǐn)

Computadora - Revisar

Spelling & Grammar
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Set language
设定语言(shè dìng yǔyán)
Translate
翻译(fānyì)
Word Count
字数统计(zìshù tǒngjì)
Balloons
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)

Computadora - Ver

Ruler
标尺(biāochǐ)