Árabe | Frases - Viajar | Computadora

Computadora - Inicio

Sao
نسخ
Cắt
قص
Dán
لصق
In đậm
خط عريض
In nghiêng
خط مائل
Gạch chân
تحته خط
Phông
خط
Cỡ chữ
حجم الخط
Lọc
تصفية
Sắp xếp A-Z
تصنيف من أ-ي
Ô
خلية
Chổi quét
رسام الصيغة
Điền
ملء
Đường viền
الحدود

Computadora - Botones de Office

Tạo mới
جديد
Mở
فتح
Lưu
حفظ
Lưu với tên file
حفظ باسم
In ấn
طباعة
Hủy thao tác
تراجع
Khôi phục thao tác
إعادة
Chèn
إدراج
Xóa
حذف
Đổi tên
إعادة تسمية
Thay thế
استبدال
Đóng
إغلاق
Hủy
إلغاء
Hàng
صف
Cột
عمود
Xem trước trang in
استعراض قبل الطباعة
Thu nhỏ
تصغير
Phục hồi
استعادة

Computadora - Insertar

Bảng
جدول
Hình ảnh
صورة
Biểu đồ
مخطط
Hộp văn bản
مربع نص
Tiêu đề đầu & cuối trang
رأس وأسفل الصفحة
Hình dạng
شكل
Ngắt trang
فاصل الصفحة

Computadora - Diseño de página

Tab
علامة تبويب
Lề
الهوامش
Chọn vùng in
ضبط منطقة الطباعة

Computadora - Referencias

Chú thích cuối trang
إدراج حاشية
Chỉ mục văn bản
ادراج حاشية

Computadora - Revisar

Đánh vần & Ngữ pháp
الأخطاء الإملائية والنحوية
Cài đặt ngôn ngữ
ضبط اللغة
Dịch
ترجمة
Đếm số từ
عدد الكلمات
Ô ghi chú
البالونات

Computadora - Ver

Thước kẻ
المسطرة