Español | Frases - Viajar | Computadora

Computadora - Inicio

Sao
Copiar
Cắt
Cortar
Dán
Pegar
In đậm
Negrita
In nghiêng
Cursiva
Gạch chân
Subrayar
Phông
Fuente
Cỡ chữ
Tamaño de fuente
Lọc
Filtro
Sắp xếp A-Z
Ordenar de A a Z
Ô
Celda
Chổi quét
Copiar formato
Điền
Relleno
Đường viền
Bordes

Computadora - Botones de Office

Tạo mới
Nuevo
Mở
Abrir
Lưu
Guardar
Lưu với tên file
Guardar como
In ấn
Imprimir
Hủy thao tác
Deshacer
Khôi phục thao tác
Rehacer
Chèn
Insertar
Xóa
Eliminar
Đổi tên
Cambiar nombre
Thay thế
Reemplazar
Đóng
Cerrar
Hủy
Cancelar
Hàng
Fila
Cột
Columna
Xem trước trang in
Vista previa de impresión
Thu nhỏ
Minimizar
Phục hồi
Restaurar

Computadora - Insertar

Bảng
Tabla
Hình ảnh
Imagen
Biểu đồ
Gráfico
Hộp văn bản
Cuadro de texto
Tiêu đề đầu & cuối trang
Encabezado y pie de página
Hình dạng
Forma
Ngắt trang
Salto de página

Computadora - Diseño de página

Tab
Pestaña
Lề
Márgenes
Chọn vùng in
Establecer área de impresión

Computadora - Referencias

Chú thích cuối trang
Insertar nota al pie
Chỉ mục văn bản
Insertar índice

Computadora - Revisar

Đánh vần & Ngữ pháp
Ortografía y gramática
Cài đặt ngôn ngữ
Configuración de idioma
Dịch
Traducir
Đếm số từ
Contar palabras
Ô ghi chú
Globos

Computadora - Ver

Thước kẻ
Regla