Tailandés | Frases - Viajar | Viajar y pasear

Viajar y pasear - Ubicación

我迷路了。(wǒ mílù le.)
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
No saber en dónde estás
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Para preguntar por la ubicación en el mapa
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Preguntar por un lugar en específico
…浴室?(…yùshì?)
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
instalación
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
instalación
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (rong ram?)
instalación
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
instalación
…医院?(…yīyuàn?)
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
instalación
…药店?(…yàodiàn?)
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
instalación
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
instalación
…超市?(…chāoshì?)
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
instalación
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
instalación
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
instalación
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
instalación
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
instalación
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Para preguntar por las direcciones de un lugar en específico
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lugar
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lugar
…机场?(…jīchǎng?)
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lugar
…警察局?(…jǐngchá jú?)
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lugar
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
la embajada de un país en específico
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Para preguntar por recomendaciones de algún lugar
…酒吧?(…jiǔbā?)
...บาร์? (...bar?)
lugar
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
...คาเฟ่? (...cafe?)
lugar
…饭店?(…fàndiàn?)
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lugar
…夜店?(…yèdiàn?)
...ผับ? (...pub?)
lugar
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lugar
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lugar
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lugar
…博物馆?(…bówùguǎn?)
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lugar

Viajar y pasear - Direcciones

左转。(zuǒ zhuǎn.)
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Para dar direcciones
右转。(yòu zhuǎn.)
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Para dar direcciones
直走。(zhí zǒu.)
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Para dar direcciones
往回走。(wǎng huí zǒu.)
เดินกลับไป (dern glub pai)
Para dar direcciones
停。(tíng.)
หยุด (yhood)
Para dar direcciones
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Para dar direcciones
走过 ___。(zǒuguò___.)
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Para dar direcciones
看着 ___。(kànzhe ___.)
ระวัง___ (rawang____.)
Para dar direcciones
下坡(xià pō)
ลงเขา (long kao)
Para dar direcciones
上坡(shàng pō)
ขึ้นเขา (kuen kao)
Para dar direcciones
十字路口(shízìlù kǒu)
สี่แยก (see yak)
Punto de referencia al dar direcciones
交通灯(jiāotōng dēng)
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Punto de referencia al dar direcciones
公园(gōngyuán)
จอดรถ (jord-rod)
Punto de referencia al dar direcciones

Viajar y pasear - Autobús/Tren

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Para preguntar por las taquillas
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Para comprar un boleto hacia un lugar en específico
…单程票…(…dān chéng piào…)
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
boleto para un sólo viaje
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
boleto de ida y vuelta
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
Boleto para primera o segunda clase
…天票…(…tiān piào…)
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
boleto que puedes usar todo un día
…周票…(…zhōu piào…)
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
boleto válido por una semana
…月票…(…yuèpiào…)
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
boleto válido por un mes
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del boleto a un lugar en específico
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Para reservar un asiento en específico
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Para preguntar si el autobús o tren van a cierto lugar
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Para preguntar por la duración del viaje
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Para preguntar por la hora en que partirá un autobús o tren
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Para saber si el asiento está libre
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Para señalar que estás ocupando un asiento o que ya lo habías reservado

Viajar y pasear - Señalizaciones

营业中(yíngyè zhōng)
เปิด (perd)
Señala que un establecimiento está abierto
关门(guānmén)
ปิด (pid)
Señala que un establecimiento está cerrado
入口处(rùkǒu chù)
ทางเข้า (tang kao)
Señal de entrada
出口(chūkǒu)
ทางออก (tang-ork)
Señal de salida
推(tuī)
ผลัก (pluk)
拉(lā)
ดึง (deung)
男士(nánshì)
ผู้ชาย (pu-chy)
Cuarto de baño para hombres
女士(nǚshì)
ผู้หญิง (pu-ying)
Cuarto de baño para mujeres
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
El hotel no tiene habitaciones libres/el cuarto de baño está ocupado
空闲(kòng xián)
ว่าง (wang)
El hotel tiene habitaciones disponibles/ el cuarto de baño está desocupado

Viajar y pasear - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Para preguntar por el número telefónico de algún servicio de taxis
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Para decir al conductor del taxi a dónde deseas ir
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del trayecto a recorrer.
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Para pedir al conductor del taxi que te espere por un momento
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Para realizar alguna investigación o seguir a alguien

Viajar y pasear - Alquiler de automóviles

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Para preguntar por el lugar para alquilar automóviles
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Para especificar qué tipo de coche deseas alquilar
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Para especificar por cuánto tiempo lo deseas alquilar
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Para conseguir el seguro con mayor cobertura
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Para especificar que no necesitas ningún seguro
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Para preguntar si necesitas llenar el tanque del coche antes de entregarlo
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Para preguntar en dónde encontrar la gasolinera más cercana
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Para agregar un conductor al contrato de alquiler
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Para preguntar por los límites de velocidad en la región
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Para quejarte porque el coche no tiene el tanque lleno al 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Queja relacionada con el mal funcionamiento del motor
车坏了。(chē huàile.)
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Para quejarte por que el coche tiene varios daños