Tailandés | Frases - Viajar | Viajar y pasear

Viajar y pasear - Ubicación

Mi perdiĝis.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
No saber en dónde estás
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Para preguntar por la ubicación en el mapa
Kie mi povas trovi ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Preguntar por un lugar en específico
... la banĉambron?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
instalación
... bankon/ŝanĝoficejon?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
instalación
... hotelon?
...โรงแรม? (rong ram?)
instalación
... benzinstacion?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
instalación
... malsanulejon?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
instalación
... apotekon?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
instalación
... magazenon?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
instalación
... supermarkton?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
instalación
... bushaltejon?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
instalación
... metroohaltejon?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
instalación
... turistoficejon?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
instalación
... monaŭtomaton?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
instalación
Kiel mi iras al___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Para preguntar por las direcciones de un lugar en específico
... la urbocentron?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lugar
... la stacidomon?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lugar
... la aerhavenon?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lugar
... la policejon?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lugar
... la ambasadon de [lando]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
la embajada de un país en específico
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Para preguntar por recomendaciones de algún lugar
... trinkejojn?
...บาร์? (...bar?)
lugar
... kafejojn?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lugar
... restoraciojn?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lugar
... noktoklubojn?
...ผับ? (...pub?)
lugar
... hotelojn?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lugar
... turismajn allogojn?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lugar
... historiajn lokojn?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lugar
... muzeojn?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lugar

Viajar y pasear - Direcciones

Turnu maldekstre.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Para dar direcciones
Turnu dekstre.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Para dar direcciones
Iru rekte.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Para dar direcciones
Reiru.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Para dar direcciones
Haltu.
หยุด (yhood)
Para dar direcciones
Iru al la___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Para dar direcciones
Iru post la____.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Para dar direcciones
Serku la___.
ระวัง___ (rawang____.)
Para dar direcciones
montsuben
ลงเขา (long kao)
Para dar direcciones
supren
ขึ้นเขา (kuen kao)
Para dar direcciones
vojkruciĝo
สี่แยก (see yak)
Punto de referencia al dar direcciones
trafiklumo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Punto de referencia al dar direcciones
parko
จอดรถ (jord-rod)
Punto de referencia al dar direcciones

Viajar y pasear - Autobús/Tren

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Para preguntar por las taquillas
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Para comprar un boleto hacia un lugar en específico
... solan bileton ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
boleto para un sólo viaje
... revenan bileton ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
boleto de ida y vuelta
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
Boleto para primera o segunda clase
... tagbileton ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
boleto que puedes usar todo un día
... semajnobileton ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
boleto válido por una semana
... monatbileton ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
boleto válido por un mes
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del boleto a un lugar en específico
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Para reservar un asiento en específico
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Para preguntar si el autobús o tren van a cierto lugar
Kiom longe por atingi __[loko]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Para preguntar por la duración del viaje
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Para preguntar por la hora en que partirá un autobús o tren
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Para saber si el asiento está libre
Tio estas mia sidloko.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Para señalar que estás ocupando un asiento o que ya lo habías reservado

Viajar y pasear - Señalizaciones

malferma
เปิด (perd)
Señala que un establecimiento está abierto
ferma
ปิด (pid)
Señala que un establecimiento está cerrado
eniro
ทางเข้า (tang kao)
Señal de entrada
eliro
ทางออก (tang-ork)
Señal de salida
puŝu
ผลัก (pluk)
eltiru
ดึง (deung)
viroj
ผู้ชาย (pu-chy)
Cuarto de baño para hombres
virinoj
ผู้หญิง (pu-ying)
Cuarto de baño para mujeres
Okupata
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
El hotel no tiene habitaciones libres/el cuarto de baño está ocupado
neokupata
ว่าง (wang)
El hotel tiene habitaciones disponibles/ el cuarto de baño está desocupado

Viajar y pasear - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Para preguntar por el número telefónico de algún servicio de taxis
Mi bezonas iri al __[loko]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Para decir al conductor del taxi a dónde deseas ir
Kiom por iri al __[loko]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del trayecto a recorrer.
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Para pedir al conductor del taxi que te espere por un momento
Sekvu tiun aŭton!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Para realizar alguna investigación o seguir a alguien

Viajar y pasear - Alquiler de automóviles

Kie mi povas lui aŭton?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Para preguntar por el lugar para alquilar automóviles
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Para especificar qué tipo de coche deseas alquilar
...por unu tago/semajno.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Para especificar por cuánto tiempo lo deseas alquilar
Mi volas plenan asekuron.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Para conseguir el seguro con mayor cobertura
Mi ne bezonas asekuron.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Para especificar que no necesitas ningún seguro
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Para preguntar si necesitas llenar el tanque del coche antes de entregarlo
Kie estas la proksima benzinstacio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Para preguntar en dónde encontrar la gasolinera más cercana
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Para agregar un conductor al contrato de alquiler
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Para preguntar por los límites de velocidad en la región
La benzinujo ne estas plena.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Para quejarte porque el coche no tiene el tanque lleno al 100%
La motoro faras strangan bruon.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Queja relacionada con el mal funcionamiento del motor
La aŭto estas difektita.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Para quejarte por que el coche tiene varios daños