Tailandés | Frases - Viajar | Viajar y pasear

Viajar y pasear - Ubicación

Je suis perdu.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
No saber en dónde estás
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Para preguntar por la ubicación en el mapa
Où puis-je trouver ___ ?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Preguntar por un lugar en específico
... des toilettes ?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
instalación
... une banque / un bureau de change ?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
instalación
... un hôtel ?
...โรงแรม? (rong ram?)
instalación
... une station service ?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
instalación
... un hôpital ?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
instalación
... une pharmacie ?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
instalación
... un grand magasin ?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
instalación
... un supermarché ?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
instalación
... un arrêt de bus ?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
instalación
... une station de métro ?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
instalación
... un office du tourisme ?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
instalación
... un distributeur/guichet automatique ?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
instalación
Comment je peux me rendre ___ ?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Para preguntar por las direcciones de un lugar en específico
... au centre-ville ?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lugar
... à la gare ?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lugar
... à l'aéroport ?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lugar
... au commissariat ?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lugar
... à l'ambassade de [pays] ?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
la embajada de un país en específico
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Para preguntar por recomendaciones de algún lugar
... bar ?
...บาร์? (...bar?)
lugar
... café ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lugar
... restaurant ?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lugar
... boîte de nuit ?
...ผับ? (...pub?)
lugar
... hôtel ?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lugar
... attraction touristique ?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lugar
... site historique ?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lugar
... musée ?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lugar

Viajar y pasear - Direcciones

Tournez à gauche.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Para dar direcciones
Tournez à droite.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Para dar direcciones
Allez tout droit.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Para dar direcciones
Faites demi-tour.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Para dar direcciones
Arrêtez-vous.
หยุด (yhood)
Para dar direcciones
Allez vers ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Para dar direcciones
Passez devant ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Para dar direcciones
Cherchez ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Para dar direcciones
vers le bas
ลงเขา (long kao)
Para dar direcciones
vers le haut
ขึ้นเขา (kuen kao)
Para dar direcciones
intersection
สี่แยก (see yak)
Punto de referencia al dar direcciones
feux de signalisation
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Punto de referencia al dar direcciones
parc
จอดรถ (jord-rod)
Punto de referencia al dar direcciones

Viajar y pasear - Autobús/Tren

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Para preguntar por las taquillas
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Para comprar un boleto hacia un lugar en específico
... aller simple ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
boleto para un sólo viaje
... aller-retour ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
boleto de ida y vuelta
... ticket première/seconde classe ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
Boleto para primera o segunda clase
... ticket pour la journée ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
boleto que puedes usar todo un día
... ticket hebdomadaire ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
boleto válido por una semana
... ticket mensuel ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
boleto válido por un mes
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del boleto a un lugar en específico
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Para reservar un asiento en específico
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Para preguntar si el autobús o tren van a cierto lugar
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Para preguntar por la duración del viaje
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Para preguntar por la hora en que partirá un autobús o tren
Ce siège est-il pris ?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Para saber si el asiento está libre
C'est mon siège.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Para señalar que estás ocupando un asiento o que ya lo habías reservado

Viajar y pasear - Señalizaciones

ouvert
เปิด (perd)
Señala que un establecimiento está abierto
fermé
ปิด (pid)
Señala que un establecimiento está cerrado
entrée
ทางเข้า (tang kao)
Señal de entrada
sortie
ทางออก (tang-ork)
Señal de salida
pousser
ผลัก (pluk)
tirer
ดึง (deung)
hommes
ผู้ชาย (pu-chy)
Cuarto de baño para hombres
femmes
ผู้หญิง (pu-ying)
Cuarto de baño para mujeres
occupé/complet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
El hotel no tiene habitaciones libres/el cuarto de baño está ocupado
chambres disponibles / libre
ว่าง (wang)
El hotel tiene habitaciones disponibles/ el cuarto de baño está desocupado

Viajar y pasear - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Para preguntar por el número telefónico de algún servicio de taxis
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Para decir al conductor del taxi a dónde deseas ir
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del trayecto a recorrer.
Vous pouvez attendre ici un instant ?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Para pedir al conductor del taxi que te espere por un momento
Suivez cette voiture !
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Para realizar alguna investigación o seguir a alguien

Viajar y pasear - Alquiler de automóviles

Où est l'agence de location de voitures ?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Para preguntar por el lugar para alquilar automóviles
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Para especificar qué tipo de coche deseas alquilar
... pour une journée / une semaine.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Para especificar por cuánto tiempo lo deseas alquilar
Je voudrais une assurance tous risques.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Para conseguir el seguro con mayor cobertura
Je n'ai pas besoin d'assurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Para especificar que no necesitas ningún seguro
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Para preguntar si necesitas llenar el tanque del coche antes de entregarlo
Où est la prochaine station service ?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Para preguntar en dónde encontrar la gasolinera más cercana
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Para agregar un conductor al contrato de alquiler
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Para preguntar por los límites de velocidad en la región
Le réservoir n'est pas plein.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Para quejarte porque el coche no tiene el tanque lleno al 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Queja relacionada con el mal funcionamiento del motor
La voiture est endommagée.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Para quejarte por que el coche tiene varios daños