Tailandés | Frases - Viajar | Viajar y pasear

Viajar y pasear - Ubicación

I am lost.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
No saber en dónde estás
Can you show me where it is on the map?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Para preguntar por la ubicación en el mapa
Where can I find___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Preguntar por un lugar en específico
... a bathroom?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
instalación
... a bank/an exchange office?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
instalación
... a hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
instalación
... a gas station?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
instalación
... a hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
instalación
... a pharmacy?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
instalación
... a department store?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
instalación
... a supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
instalación
... the bus stop?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
instalación
... the subway station?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
instalación
... a tourist information office?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
instalación
... an ATM/a cash machine?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
instalación
How do I get to___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Para preguntar por las direcciones de un lugar en específico
... the downtown area?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lugar
... the train station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lugar
... the airport?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lugar
... the police station?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lugar
... the embassy of [country]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
la embajada de un país en específico
Can you recommend any good___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Para preguntar por recomendaciones de algún lugar
... bars?
...บาร์? (...bar?)
lugar
... cafes?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lugar
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lugar
... night clubs?
...ผับ? (...pub?)
lugar
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lugar
... tourist attractions?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lugar
... historic sites?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lugar
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lugar

Viajar y pasear - Direcciones

Turn left.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Para dar direcciones
Turn right.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Para dar direcciones
Go straight ahead.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Para dar direcciones
Go back.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Para dar direcciones
Stop.
หยุด (yhood)
Para dar direcciones
Go towards the___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Para dar direcciones
Go past the___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Para dar direcciones
Watch for the___.
ระวัง___ (rawang____.)
Para dar direcciones
downhill
ลงเขา (long kao)
Para dar direcciones
uphill
ขึ้นเขา (kuen kao)
Para dar direcciones
intersection
สี่แยก (see yak)
Punto de referencia al dar direcciones
traffic lights
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Punto de referencia al dar direcciones
park
จอดรถ (jord-rod)
Punto de referencia al dar direcciones

Viajar y pasear - Autobús/Tren

Where can I buy a bus/train ticket?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Para preguntar por las taquillas
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Para comprar un boleto hacia un lugar en específico
... single ticket ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
boleto para un sólo viaje
... return ticket ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
boleto de ida y vuelta
... first class/second class ticket ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
Boleto para primera o segunda clase
... day pass ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
boleto que puedes usar todo un día
... weekly pass ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
boleto válido por una semana
... monthly pass ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
boleto válido por un mes
How much is a ticket to __[location]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del boleto a un lugar en específico
I'd like to reserve a seat (by the window).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Para reservar un asiento en específico
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Para preguntar si el autobús o tren van a cierto lugar
How long to get to __[location]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Para preguntar por la duración del viaje
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Para preguntar por la hora en que partirá un autobús o tren
Is this seat taken?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Para saber si el asiento está libre
That is my seat.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Para señalar que estás ocupando un asiento o que ya lo habías reservado

Viajar y pasear - Señalizaciones

open
เปิด (perd)
Señala que un establecimiento está abierto
closed
ปิด (pid)
Señala que un establecimiento está cerrado
entrance
ทางเข้า (tang kao)
Señal de entrada
exit
ทางออก (tang-ork)
Señal de salida
push
ผลัก (pluk)
pull
ดึง (deung)
men
ผู้ชาย (pu-chy)
Cuarto de baño para hombres
women
ผู้หญิง (pu-ying)
Cuarto de baño para mujeres
occupied
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
El hotel no tiene habitaciones libres/el cuarto de baño está ocupado
vacant
ว่าง (wang)
El hotel tiene habitaciones disponibles/ el cuarto de baño está desocupado

Viajar y pasear - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Para preguntar por el número telefónico de algún servicio de taxis
I need to go to __[location]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Para decir al conductor del taxi a dónde deseas ir
How much to go to__[location]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del trayecto a recorrer.
Can you wait here for a moment?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Para pedir al conductor del taxi que te espere por un momento
Follow that car!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Para realizar alguna investigación o seguir a alguien

Viajar y pasear - Alquiler de automóviles

Where is the car rental?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Para preguntar por el lugar para alquilar automóviles
I'd like to rent a small car/large car/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Para especificar qué tipo de coche deseas alquilar
... for one day/one week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Para especificar por cuánto tiempo lo deseas alquilar
I want full coverage insurance.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Para conseguir el seguro con mayor cobertura
I do not need insurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Para especificar que no necesitas ningún seguro
Should I bring the car back with a full tank?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Para preguntar si necesitas llenar el tanque del coche antes de entregarlo
Where is the next gas station?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Para preguntar en dónde encontrar la gasolinera más cercana
I would like to include a second driver.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Para agregar un conductor al contrato de alquiler
What is the speed limit in cities/on highways?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Para preguntar por los límites de velocidad en la región
The tank is not full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Para quejarte porque el coche no tiene el tanque lleno al 100%
The engine makes a strange noise.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Queja relacionada con el mal funcionamiento del motor
The car is damaged.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Para quejarte por que el coche tiene varios daños