Inglés | Frases - Viajar | Viajar y pasear

Viajar y pasear - Ubicación

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
I am lost.
No saber en dónde estás
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Can you show me where it is on the map?
Para preguntar por la ubicación en el mapa
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Where can I find___?
Preguntar por un lugar en específico
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... a bathroom?
instalación
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... a bank/an exchange office?
instalación
...โรงแรม? (rong ram?)
... a hotel?
instalación
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... a gas station?
instalación
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... a hospital?
instalación
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... a pharmacy?
instalación
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... a department store?
instalación
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... a supermarket?
instalación
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... the bus stop?
instalación
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... the subway station?
instalación
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... a tourist information office?
instalación
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... an ATM/a cash machine?
instalación
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
How do I get to___?
Para preguntar por las direcciones de un lugar en específico
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... the downtown area?
lugar
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... the train station?
lugar
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... the airport?
lugar
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... the police station?
lugar
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... the embassy of [country]?
la embajada de un país en específico
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Can you recommend any good___?
Para preguntar por recomendaciones de algún lugar
...บาร์? (...bar?)
... bars?
lugar
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafes?
lugar
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
lugar
...ผับ? (...pub?)
... night clubs?
lugar
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
lugar
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... tourist attractions?
lugar
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historic sites?
lugar
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
lugar

Viajar y pasear - Direcciones

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turn left.
Para dar direcciones
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turn right.
Para dar direcciones
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Go straight ahead.
Para dar direcciones
เดินกลับไป (dern glub pai)
Go back.
Para dar direcciones
หยุด (yhood)
Stop.
Para dar direcciones
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Go towards the___.
Para dar direcciones
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Go past the___.
Para dar direcciones
ระวัง___ (rawang____.)
Watch for the___.
Para dar direcciones
ลงเขา (long kao)
downhill
Para dar direcciones
ขึ้นเขา (kuen kao)
uphill
Para dar direcciones
สี่แยก (see yak)
intersection
Punto de referencia al dar direcciones
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
traffic lights
Punto de referencia al dar direcciones
จอดรถ (jord-rod)
park
Punto de referencia al dar direcciones

Viajar y pasear - Autobús/Tren

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Where can I buy a bus/train ticket?
Para preguntar por las taquillas
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Para comprar un boleto hacia un lugar en específico
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... single ticket ...
boleto para un sólo viaje
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... return ticket ...
boleto de ida y vuelta
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... first class/second class ticket ...
Boleto para primera o segunda clase
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... day pass ...
boleto que puedes usar todo un día
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekly pass ...
boleto válido por una semana
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monthly pass ...
boleto válido por un mes
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
Para preguntar por el precio del boleto a un lugar en específico
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Para reservar un asiento en específico
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Para preguntar si el autobús o tren van a cierto lugar
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
How long to get to __[location]__?
Para preguntar por la duración del viaje
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Para preguntar por la hora en que partirá un autobús o tren
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is this seat taken?
Para saber si el asiento está libre
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
That is my seat.
Para señalar que estás ocupando un asiento o que ya lo habías reservado

Viajar y pasear - Señalizaciones

เปิด (perd)
open
Señala que un establecimiento está abierto
ปิด (pid)
closed
Señala que un establecimiento está cerrado
ทางเข้า (tang kao)
entrance
Señal de entrada
ทางออก (tang-ork)
exit
Señal de salida
ผลัก (pluk)
push
ดึง (deung)
pull
ผู้ชาย (pu-chy)
men
Cuarto de baño para hombres
ผู้หญิง (pu-ying)
women
Cuarto de baño para mujeres
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
occupied
El hotel no tiene habitaciones libres/el cuarto de baño está ocupado
ว่าง (wang)
vacant
El hotel tiene habitaciones disponibles/ el cuarto de baño está desocupado

Viajar y pasear - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Do you know the number to call a taxi?
Para preguntar por el número telefónico de algún servicio de taxis
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
I need to go to __[location]__.
Para decir al conductor del taxi a dónde deseas ir
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
How much to go to__[location]__?
Para preguntar por el precio del trayecto a recorrer.
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Can you wait here for a moment?
Para pedir al conductor del taxi que te espere por un momento
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Follow that car!
Para realizar alguna investigación o seguir a alguien

Viajar y pasear - Alquiler de automóviles

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Where is the car rental?
Para preguntar por el lugar para alquilar automóviles
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Para especificar qué tipo de coche deseas alquilar
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... for one day/one week.
Para especificar por cuánto tiempo lo deseas alquilar
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
I want full coverage insurance.
Para conseguir el seguro con mayor cobertura
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
I do not need insurance.
Para especificar que no necesitas ningún seguro
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Should I bring the car back with a full tank?
Para preguntar si necesitas llenar el tanque del coche antes de entregarlo
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Where is the next gas station?
Para preguntar en dónde encontrar la gasolinera más cercana
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
I would like to include a second driver.
Para agregar un conductor al contrato de alquiler
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
What is the speed limit in cities/on highways?
Para preguntar por los límites de velocidad en la región
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
The tank is not full.
Para quejarte porque el coche no tiene el tanque lleno al 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
The engine makes a strange noise.
Queja relacionada con el mal funcionamiento del motor
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
The car is damaged.
Para quejarte por que el coche tiene varios daños